آیا می‌دانید تمام سیاره‌های منظومه شمسی را می‌توان در فاصله بین کره زمین تا ماه جا داد؟

آیا فاصله بین کره زمین تا ماه را می‌دانید؟ نه به فکر فرو نروید نیازی نیست این اعداد و ارقام را حفظ کنید! اما بد نیست بدانید که این فضا به اندازه‌ای هست که تمام سیارات و کرات منظومه شمسی را بصورت پشت به پشت در این فاصله جای داد!

 

 http://www.digibyte.ir/wp-content/uploads/2015/08/manzomeh.jpg

هیچ کدام از ما شاید اصلا فکر این را نمی‌کردیم اما حقیقت این است که واقعا می‌توان تمام سیارات و کرات منظومه شمسی را بصورت پشت به پشت بین فاصله کره زمین تا ماه جای داد و ۸ هزار کیلومتر هم فضای اضافه آورد.

 

All the planets in the Solar System fit between the Earth and the Moon

فاصله بین زمین تا ماه حدود ۳۸۳۰۲۳ کیلومتر است. اگر این عکس شبیه سازی شده را ببینید شاید بهتر برایتان قابل تصور باشد.